Chúng tôi hy vọng được chia sẻ bớt phần nào công việc Online của bạn.

Cấu tạo một trang web dưới dạng HTML

Một trang HTML luôn bắt đầu bằng <html> và kết thúc bằng </html>Đây là cấu tạo chính của một trang html
<html>
<head>
<title>Tiêu đề website</title>
</head>
<body>
//nội dung website
</body>
</html>